20 NOV

Morning Prayer @ St Luke's

Date: 
Wednesday, 20 November 2019 09:00 - 09:30
20 NOV

Communion Service @ St Pauls

Date: 
Wednesday, 20 November 2019 10:00 - 11:00
21 NOV

Morning Prayer @ St Bartholomew

Date: 
Thursday, 21 November 2019 09:00 - 09:30
22 NOV

Morning Prayer @ St Mary's

Date: 
Friday, 22 November 2019 09:00 - 09:30
24 NOV

Eucharist @ St Mary's

Date: 
Sunday, 24 November 2019 09:15 - 10:15

St Mary's Church, Coach Road, TQ12 1EW Newton Abbot, United Kingdom

24 NOV

Eucharist @ St Barts

Date: 
Sunday, 24 November 2019 09:15 - 10:15

St Bartholomew's Church, Garners Lane, TQ12 6AX Ogwell, United Kingdom

24 NOV

Eucharist @ All Saints

Date: 
Sunday, 24 November 2019 09:30 - 10:30

All Saints Church, Whitehill Road, TQ12 1QD Newton Abbot, United Kingdom

24 NOV

Eucharist @ St Luke's

Date: 
Sunday, 24 November 2019 11:00 - 12:00

St Lukes Church, Laburnum Road, TQ12 4LQ Newton Abbot, United Kingdom

Fr Nick Debney